Praying Mantis, Ground Mantis, Unicorn Mantis

Family Mantidae


Litaneutria minor
Stagmomantis cf. heterogamia
Stagmomantis sp.
Tenodera sinensis
Zoolea sp.
Acontista sp. nymph
Acontista sp. nymph
Parastagmatoptera cf. flavoguttata

American Insects site